ГРАЖДАНСКО ПРАВО
- Правни консултации в областта на гражданското право. Гражданскоправни отношения и правни казуси;

- Правна защита при гражданскооправни дела;

- Процесуално представителство при гражданскоправни дела;

- Правна помощ и съдействие на пострадали при пътнотранспортни произшествия;

- Правна защита от колекторски фирми;

- Правна защита при неправомерно начислени сметки от електроразпределителни, топло и газо-снабдителни, ВИК, водоснабдителни дружества, далекосъобщителни, банки, мобилни оператори и други дружества;

- Искове за неизпълнение на договори;

- Искове за неоснователно обогатяване;

- Искове за недължимост на вземания;

- Искове за отмяна на уволнение и възстановяване на работа;

- Искове за присъждане на обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа;

- Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;

- Изготвяне на правни документи: проектодоговори и договори, нотариални актове, пълномощни, молби, заявления, покани, учредителна документация и други;
Правна помощ при кредитиране и ипотеки;

- Правна защита на правата на гражданите и юридически лица във връзка с посегателства от държавни органи;

- Събиране на вземания;

- Искове за неоснователно обогатяване;

- Правна защита и съдействие за прекратяване на брак по исков ред и/ или за развод по взаимно съгласие, съответно за уреждане на имуществени отношения, родителски права и изготвяне на споразумения за развод;

- Правна защита и съдействие при заповедно производство;

- Съдействие за доброволно уреждане на правен спор, медиация и/ или приключване на делото със спогодба, помирение или споразумение.

За повече информация:

тел.: 0884188817
email: adv.malchev@gmail.com
FB PAGE: www.facebook.com/adv.malchev/
FB PROFILE www.facebook.com/Gi.Malchev
INSTAGRAM: adv.malchev
WEBSITE: https://advmalchev.com/contacts/