Адвокатско пълномощно
Мястото на адвокатурата в правната система на Република България като конституционно уреден правен институт е да подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Това продиктува необходимостта адвокатите да упражняват дейността си само въз основа на обикновено пълномощно, писмено, без нотариална заверка, а понякога дори и устно, като удостоверяват качеството си на адвокат с представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет.

Законът не поставя условия за нотариална заверка на подписа при адвокатско пълномощно. Административните служби дължат на адвоката съдействие при изпълнение на конституционните му правомощия - да защитава законните права и интереси на гражданите и юридическите лица. Адвокатите могат да получават справки и съобщения по нотариални дела, както и да подават и съответно да получават нотариални покани от името на лица, които са ги упълномощили. С други думи - адвокатското пълномощно за представителство пред общини, институции, съд, съдебни изпълнители не е необходимо да е нотариално заверено. Това улеснява значително извършването на широк кръг от действия с обикновено писмено пълномощно.

Все пак има и изключения, при които дори и адвокатското пълномощно следва да бъде нотариално заверено. Такива са случаите, когато адвокатът ще действа от името и за сметка на своя клиент при сделка, за която се изисква нотариална форма (нанпример: пред банка, за изискване на информация, движение, състояние на сметка, теглене и прехвърляне на суми; при закупуване на недвижим имот чрез адвокат, от името на лицето, което представлява и др.).

Възможността на адвокатът да представлява доверителя си въз основа на писмено пълномощно, без нотариална заверка, освен че спестява пари на клиента, му спестява и време за посещение и чакане пред нотариални кантори. Нещо повече, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Гражданския процесуален кодекс, създават възможност за използване на електронни документи като доказателства в съдебните и извънсъдебните отношения между страните.

Клиентът може да подпише и изпрати сканирано пълномощно (изпратено му по ел. поща) или да подпише такова с електронен подпис, без да е необходимо дори посещение на адвокатската кантора. Законът за електронния документ и електронните удостоверителни услуги създава възможност доверителите да спестят време и пари от държавни такси, когато се възползват от електронния подпис на адвоката.

С оглед по-качествената защитата на правата и законните интереси на физическите и юридическите лица, законодателят е осигурил ред предпоставки за по-качественото упражняване на конституционните правомощия на адвокатите. Дължимото съдействие от страна на държавната администрация и занижените изисквания към адвокатското пълномощно са едни от тях.