Какви са правата ми при Пътнотранспортно произшествие (ПТП)
КАКВО Е ПТП?

"Пътнотранспортно произшествие" е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

КАКВИ СА ВИДОВЕТЕ ПТП?

1. ЛЕКО ПТП

Пътно транспортните произшествия, в резултат на които са настъпили само и единствено имуществени вреди по автомобилите (без телесни повреди и смърт), можем спокойно да окачествим като леки ПТП.  

При настъпването на подобно произшествие, ВОДАЧЪТ на пътно превозно средство, участник в ПТП, е длъжен, без да създава опасност за движението по пътя, да спре, за да установи какви са последиците от произшествието.

В тези случаи, задълженята на водача са най-общо:
- да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието;
- ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те преместват превозните средства така, че да не възпрепятстват движението И ПОПЪЛВАТ СВОИТЕ ДАННИ В ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПТП;

Забележка: Участниците следва да преценят ситуацията и необходимостта от посещение на патрул от КАТ. В тази хипотеза ПТП трябва да е настъпило между автомобили с български регистрационни номера, водачите да не са употребили алкохол, да има съгласие относно вината и причината за настъпването на произшествието, автомобилите да са в състояние, в което могат да се движат съгласно законите на Република България, участниците не възразяват да се идентифицират. Ако всички гореописани факти са налице, водачите могат да попълнят двустранен констативен протокол, който ни се предоставя от застрахователя. Следвайте стриктно инструкциите в протоколите и попълвайте поетапно и внимателно изискуемата информация. На гърба на всеки протокол има изчерпателна информация, която ще ви помогне при попълването./

- В случай, че между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват полицейските органи от МВР на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания. При ПТП с материални щети се съставя протокол за ПТП с материални щети.
ВСЕКИ УЧАСТНИК в ПТП е длъжен при поискване от други участници в движението да дава данни за самоличността си и за задължителната си застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, а в зависимост от последиците от произшествието и да уведоми собствениците на имуществото, което е повредил в резултат на произшествието.

2. ТЕЖКО ПТП

Пътно транспортните произшествия, вследствие на които настъпват телесни повреди на участниците, можем да дефинираме като тежки ПТП. Това са събития, които засягат здравето на пострадалите.

При настъпването на подобно произшествие, ВОДАЧЪТ е длъжен да:
- да уведоми полицейските органи от  Министерството на вътрешните работи;
- да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на МВР;
- до пристигането на полицаите, според необходимостта, да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
- да не премества превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променя състоянието му до идването на полицаите, освен ако с него е необходимо да превози до лечебното заведение пострадалите. След това е длъжен веднага да се завърне на мястото на произшествието;
- да вземе мерки следите от ПТП да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби;
- да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи.

При настъпването на тежко ПТП службите за контрол на Министерството на вътрешните работи следва да посетят задължително мястото на пътнотранспортното произшествие и да издадат протокол за ПТП (констативен протокол за ПТП с пострадали лица, и/или протокол за ПТП с материални щети).

3. ПТП СЪС ЗАГИНАЛИ

Този вид пътно транспортни произшествия са най-тежките, за съжаление с летален изход, при който водач, пешеходец или пътник губи живота си.

Kогато при ПТП е настъпила смърт следва да се образува наказателно производство /НП/
НП се води от разследващ полицай в структурата на МВР под надзора на наблюдаващ прокурор от компетентната прокуратура за срок от 2 месеца. Срокът му може да бъде продължен от Прокурора до два пъти по два месеца или общо срокът за приключване на работата по едно наказателно производство може да бъде до 6 месеца. В хода му се изясняват факти и обстоятелства относно настъпилото ПТП. Изготвят се протоколи, скици, експертизи (сред които с най-важно значение са Съдебно-медицинска експертиза /СМЕ/ и авто-техническа експертиза /АТЕ/), разпитват се свидетели. След изясняване на фактическата обстановка разследващият полицай приключва работата си по наказателното производство и изпраща материалите на наблюдаващия прокурор.

В правомощията на прокурора е:
- да се произнесе с Постановление за прекратяване;
- да внесе обвинителния акт в съда;
- да изготви предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание;
- или предложение за решаване на делото със споразумение;
- да се произнасе с Постановление за спиране и изпраща делото на органите на МВР за извършване на действия по издирване на извършителя (когато извършителят е неизвестен);
- да внесе делото в съда с обвинителния акт (съдебно производство).

Целесъобразно е своевременно да бъде заведена претенция пред съответния Застраховател /Гаранционен фонд или Национално бюро на българските автомобилни застрахователи/. Срокът за произнасяне по претенцията е 15дни, но не повече от 3 месеца, считано от датата на завеждането и.

Обезщетение при ПТП със смърт е дължимо на наследниците на починалото лице.

Други случаи, налагащи посещение на службите за контрол на МВР

Освен в случаите, когато при произшествието има ранен човек, посещение на службите за контрол на МВР е наложително и когато е налице някоя от следните хипотези:
- при произшествието има убит или ранен човек;
- произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение;
- в произшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност за движението;
- има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол, на друго упойващо вещество и/или наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;
- произшествието е с участието на пътно превозно средство на Министерството на отбраната или на Българската армия, както и на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея; в този случай се уведомява служба "Военна полиция" към министъра на отбраната;
- между участниците в произшествието има разногласие относно обстоятелствата, свързани с него;
- произшествието е с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди.

Целта на посещението на мястото на пътнотранспортното произшествие е службите за контрол на Министерството на вътрешните работи да издадат протокол за ПТП (констативен протокол за ПТП с пострадали лица, и/или протокол за ПТП с материални щети).

ДОКУМЕНТИ ПРИ ПТП

- При ПТП с пострадали лица се съставя констативен протокол за ПТП и се изготвя подробна план-схема на ПТП от органите на „Пътна полиция“. Протоколът при ПТП с пострадали лица се съставя в едномесечен срок от датата на ПТП;
- При ПТП с материални щети се съставя протокол за ПТП с материални щети;
- Когато при произшествието са причинени само материални щети и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП. Двустранен констативен протокол не се попълва при условие, че има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство. /ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, които сключват договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, са длъжни да предоставят безплатно в два екземпляра бланка за двустранен констативен протокол за ПТП при сключване на договора, както и при поискване. Двустранният констативен протокол е валиден и когато бланката не е предоставена от застрахователя./;
-Преписи от констативен протокол за ПТП с пострадали лица и протокол за ПТП с материални щети се издават от органите на „Пътна полиция“ на трети лица, претърпели вреди от ПТП, както и при загубване на оригинала. Преписът се издава от структурното звено, съставило документа, въз основа на писмено искане. Преписът се заверява, като в горния ляв ъгъл се отбелязва „препис“ и се полагат подпис и печат;
- При посещение на ПТП органите на „Пътна полиция“ заснемат разположението на ППС и причинените щети в електронен формат.

 
Не се посещават от „Пътна полиция“ и не се съставят документи за:
- повреди на МПС, възникнали в резултат на природни бедствия;
- пожар на МПС;
- повреди на МПС, възникнали в паркирано състояние;
- повреди на МПС, които не са причинени от друго ППС освен когато повредите са причинени в резултат на пътнотранспортно произшествие с един участник и МПС не е в състояние да се придвижи на собствен ход;
- повреди по стъклата на автомобила.

До 25-то число всеки месец Министерство на вътрешните работи предоставя на Информационния център към Гаранционния фонд по Кодекса за застраховането информация, необходима за индивидуализиране на причинените през предходния месец ПТП. Тази информация е достъпна за застрахователя. При поискване от негова страна във връзка с предявена пред него претенция Информационният център предоставя информация, отнасяща се за съответната претенция.

Водач на моторно превозно средство, който не е участник в ПТП

- когато пристигне на мястото на произшествието, според необходимостта е длъжен:
-да вземе мерки за осигуряване безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
- да уведоми за произшествието полицейските органи или администрацията на общината, на чиято територия е станало произшествието, ако при произшествието има пострадали хора.

Кои лица са пострадали при ПТП?

Всички лица, на които вследствие на настъпило ПТП е причинена лека, средна или тежка телесна повреда, както и близките на загинало в ПТП лице.

 
По кои видове застраховки можете да получите обезщетение от Застраховател?

 „Гражданска отговорност“ на автомобилистите „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз и други.

КОИ СА ЛИЦАТА, ИМАЩИ ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПТП?

Всеки пострадал при ПТП, с изключение на виновния водач, а именно:
1. пострадал в катастрофа пътник;
2. пострадал в катастрофа пешеходец;
3. водач на МПС, пострадал в катастрофа;
4. близък на загинал в ПТП.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО?

Обезщетението, което би могло да получи пострадалото лице е ПАРИЧНА СУМА за имуществени и/ или неимуществени вреди и пропуснати ползи.

Какъв е срокът, в рамките на който имате право да предявите претенция пред Застраховател?

- 5 години по застраховка „Гражданска отговорност“ 
- 3 години по застраховка „Злополука“*

Забележка: Срокът започва да тече от датата на настъпване на ПТП.

Освен получаването на парично обезщетение,

Когато при ПТП е причинена телесна повреда или е настъпила смърт, справедливо е виновното лице да бъде подведено под наказателна отговорност в името на това да се поправи и превъзпита към спазване законите и добрите нрави, да се въздействува предупредително върху него относно извършването на други подобни деяния и да се въздействува възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото.