Ограничителните мерки и принципа на пропорционалност
Един много хубав принцип в правото на ЕС - принципът на пропорционалност. Този принцип служи като основен ограничител на самостоятелната преценка на органите на публична власт, както на равнището на Съюза, така и на равнището на държавите членки, когато прилагат правото на ЕС или действат в неговото приложно поле. Според практиката на Съда на ЕС по силата на принципа на пропорционалност актовете на институциите и на държавите-членки следва да са съобразени с целта, към която са насочени и да не надхвърлят необходимото за нейното постигане.

Прилагането на принципа на пропорционалност предполага комулативната преценка на следните три условия:

1) подходяща ли е мярката за постигане на целения резултат;
2) необходимо ли е постигането на поставената цел;
3) обременява ли мярката прекомерно частноправните субекти спрямо преследваната цел.